سه تیکه شومیز شلوار رویه

سه تیکه شومیز شلوار رویه
🔹جنس شومیز وشلوار 👈لنین ضخیم شسته شده پاییزه
🔹جنس رویه 👈زبرا
🔹داراي دوسايز 👈١،٢
🔹سايز ١مناسب 👈۳۶ تا ۴۰
🔹سایز ۲ مناسب 👈۴۲ تا ۴۶
🔹قد شلوار 👈۱۰۰
🔹قد شومیز از جلو 👈۶۰
🔹از بغل 👈۷۸
🔹قیمت ۳۳۰
🔹ارسال ٢٠ پيشتاز

سه تیکه شومیز شلوار رویه 🔹جنس شومیز وشلوار 👈لنین ضخیم شسته شده پاییزه 🔹جنس رویه 👈زبرا 🔹داراي دوسايز 👈١،٢ 🔹سايز ١مناسب 👈۳۶ تا ۴۰🔹سایز ۲ مناسب 👈۴۲ تا ۴۶🔹قد شلوار 👈۱۰۰🔹قد شومیز از جلو 👈۶۰ 🔹از بغل 👈۷۸🔹قیمت ۳۳۰🔹ارسال ٢٠ پيشتاز
قیمت: 330 هزارتومان
سفارش از طریق واتساپسفارش از طریق تلگرامجهت سفارش و استعلام موجودی پیام دهید:

مدل های مرتبط

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین 🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵ ۴۶ دور سینه ۱۱۰۴۸ دور سینه ۱۱۵ 🔹قیمت: 270 🔹 توضیحات: * قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹خنک خنک خنک تابستانه...🔹ارسال فوری🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶ دور سینه ۱۱۰
۴۸ دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت: 270
🔹 توضیحات: * قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹خنک خنک خنک تابستانه...
🔹ارسال فوری
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵۴۶دور سینه ۱۱۰۴۸دور سینه ۱۱۵🔹قیمت : 260🔹 توضیحات: 🔹 قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹 خنک خنک خنک تابستانه...🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶دور سینه ۱۱۰
۴۸دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت : 260
🔹 توضیحات:
🔹 قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹 خنک خنک خنک تابستانه...
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰
🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین 🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵ ۴۶ دور سینه ۱۱۰۴۸ دور سینه ۱۱۵ 🔹قیمت: 270 🔹 توضیحات: * قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹خنک خنک خنک تابستانه...🔹ارسال فوری🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶ دور سینه ۱۱۰
۴۸ دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت: 270
🔹 توضیحات: * قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹خنک خنک خنک تابستانه...
🔹ارسال فوری
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵۴۶دور سینه ۱۱۰۴۸دور سینه ۱۱۵🔹قیمت : 260🔹 توضیحات: 🔹 قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹 خنک خنک خنک تابستانه...🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶دور سینه ۱۱۰
۴۸دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت : 260
🔹 توضیحات:
🔹 قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹 خنک خنک خنک تابستانه...
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰
🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹بمب_فروش
🔹سه تیکه خاص و پرفروش
بسیار بسیار خنک و کولر دار
🔹سارافون و مانتو + شال ۳ متری هدیه مزون ارکیده
🔹جنس شانتون + وال ژاکارد
🔹طوسی و صورتی
🔹 سایز سارافون 👈 ۱ و۲و۳و ۴
🔹 سایز رویه 👈 فری
طبق جدول فری سایز
🔹مناسب برای ۳۶ تا ۵۰
🔹قیمت سه تکه فقط 👈 ۲۷۰
🔹قد سارافون۱۳۵
🔹رویه به صورت جدا کاملا به جای مانتو قابل استفاده میباشد

🔹بمب_فروش🔹سه تیکه خاص و پرفروشبسیار بسیار خنک و کولر دار🔹سارافون و مانتو + شال ۳ متری هدیه مزون ارکیده🔹جنس شانتون + وال ژاکارد🔹طوسی و صورتی 🔹 سایز سارافون 👈 ۱ و۲و۳و ۴🔹 سایز رویه 👈 فریطبق جدول فری سایز 🔹مناسب برای ۳۶ تا ۵۰🔹قیمت سه تکه فقط 👈 ۲۷۰🔹قد سارافون۱۳۵🔹رویه به صورت جدا کاملا به جای مانتو قابل استفاده میباشد

🔹بمب_فروش
🔹سه تیکه خاص و پرفروش
بسیار بسیار خنک و کولر دار
🔹سارافون و مانتو + شال ۳ متری هدیه مزون ارکیده
🔹جنس شانتون + وال ژاکارد
🔹طوسی و صورتی
🔹 سایز سارافون 👈 ۱ و۲و۳و ۴
🔹 سایز رویه 👈 فری
طبق جدول فری سایز
🔹مناسب برای ۳۶ تا ۵۰
🔹قیمت سه تکه فقط 👈 ۲۷۰
🔹قد سارافون۱۳۵
🔹رویه به صورت جدا کاملا به جای مانتو قابل استفاده میباشد

ست زن و شوهر مدل آوا🔹 جنس مردانه تنسل جنس زنانه تنسل🔹سه تیکه🔹سایز بندی : 🔹مردانهمدیوم دور سینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵🔹زنانه سایز ۳۸ دور سینه ۹۰سایز ۴۰ دور سینه ۹۵سایز ۴۲دور سینه ۱۰۰سایز ۴۴دور سینه ۱۰۵ سایز ۴۶دور سینه ۱۱۰⚜🔹شلوار سایز بندی موجوده 🔹قیمت 255 تومان🔹توضیحات: * قد مانتو : ۱۰۰ قد پیراهن ۸۰* بدون ابرفت و رنگ‌دهی... * خنک خنک خنک تابستانه...🔹 ارسال فوری

ست زن و شوهر مدل آوا
🔹 جنس مردانه تنسل جنس زنانه تنسل
🔹سه تیکه
🔹سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دور سینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
🔹زنانه
سایز ۳۸ دور سینه ۹۰
سایز ۴۰ دور سینه ۹۵
سایز ۴۲دور سینه ۱۰۰
سایز ۴۴دور سینه ۱۰۵
سایز ۴۶دور سینه ۱۱۰
🔹شلوار سایز بندی موجوده
🔹قیمت 255 تومان
🔹توضیحات: * قد مانتو : ۱۰۰ قد پیراهن ۸۰* بدون ابرفت و رنگدهی... * خنک خنک خنک تابستانه...
🔹 ارسال فوری

🔹مردانهسایز مدیوم دور سینه ۱۰۰سایز لارج دور سینه ۱۰۴سایز ایکس لارج دور سینه ۱۰۸سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۱۶🔹زنانه شومیزسایز ۳۸دور سینه ۸۸سایز ۴۰دور سینه ۹۲سایز ۴۲دور سینه ۹۶سایز ۴۴دور سینه ۱۰۰سایز۴۶ دور سینه ۱۰۴🔹زنانه سارافنسایز یک مناسب ۳۸تا۴۲سایز دو سارافن مناسب ۴۲تا۴۶🔹قیمت :285 تومان🔹سه تیکه و فوق العاده با کیفیت جلوی سارافون برا ایستایی بهتر لای چسبانیده شده

🔹مردانه
سایز مدیوم دور سینه ۱۰۰
سایز لارج دور سینه ۱۰۴
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۰۸
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
🔹زنانه شومیز
سایز ۳۸دور سینه ۸۸
سایز ۴۰دور سینه ۹۲
سایز ۴۲دور سینه ۹۶
سایز ۴۴دور سینه ۱۰۰
سایز۴۶ دور سینه ۱۰۴
🔹زنانه سارافن
سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲
سایز دو سارافن مناسب ۴۲تا۴۶
🔹قیمت :285 تومان
🔹سه تیکه و فوق العاده با کیفیت جلوی سارافون برا ایستایی بهتر لای چسبانیده شده

ست زن و شوهر جنس لی🔹مردانهسایز مدیوم دور سینه ۱۰۰سایز لارج دور سینه ۱۰۴سایز ایکس لارج دور سینه ۱۰۸سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۱۶🔹زنانه شومیزسایز ۳۸دور سینه ۸۸سایز ۴۰دور سینه ۹۲سایز ۴۲دور سینه ۹۶سایز ۴۴دور سینه ۱۰۰سایز۴۶ دور سینه ۱۰۴سایز ۴۸ دور سینه ۱۰۸🔹زنانه سارافنسایز یک مناسب ۳۸تا۴۲سایز دو سارافن مناسب ۴۲تا۴۸🔹قیمت 280تومان🔹سه تیکه و فوق العاده با کیفیت جلوی سارافون برا ایستایی بهتر لای چسبانیده شده

ست زن و شوهر جنس لی
🔹مردانه
سایز مدیوم دور سینه ۱۰۰
سایز لارج دور سینه ۱۰۴
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۰۸
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
🔹زنانه شومیز
سایز ۳۸دور سینه ۸۸
سایز ۴۰دور سینه ۹۲
سایز ۴۲دور سینه ۹۶
سایز ۴۴دور سینه ۱۰۰
سایز۴۶ دور سینه ۱۰۴
سایز ۴۸ دور سینه ۱۰۸
🔹زنانه سارافن
سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲
سایز دو سارافن مناسب ۴۲تا۴۸
🔹قیمت 280تومان
🔹سه تیکه و فوق العاده با کیفیت جلوی سارافون برا ایستایی بهتر لای چسبانیده شده

ست زن و شوهر مدل آوا🔹 جنس مردانه تنسل جنس زنانه تنسل🔹سه تیکه🔹سایز بندی : 🔹مردانهمدیوم دور سینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵🔹زنانه سایز ۳۸ دور سینه ۹۰سایز ۴۰ دور سینه ۹۵سایز ۴۲دور سینه ۱۰۰سایز ۴۴دور سینه ۱۰۵ سایز ۴۶دور سینه ۱۱۰⚜🔹شلوار سایز بندی موجوده 🔹قیمت 255 تومان🔹توضیحات: * قد مانتو : ۱۰۰ قد پیراهن ۸۰* بدون ابرفت و رنگ‌دهی... * خنک خنک خنک تابستانه...🔹 ارسال فوری

ست زن و شوهر مدل آوا
🔹 جنس مردانه تنسل جنس زنانه تنسل
🔹سه تیکه
🔹سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دور سینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
🔹زنانه
سایز ۳۸ دور سینه ۹۰
سایز ۴۰ دور سینه ۹۵
سایز ۴۲دور سینه ۱۰۰
سایز ۴۴دور سینه ۱۰۵
سایز ۴۶دور سینه ۱۱۰
🔹شلوار سایز بندی موجوده
🔹قیمت 255 تومان
🔹توضیحات: * قد مانتو : ۱۰۰ قد پیراهن ۸۰* بدون ابرفت و رنگدهی... * خنک خنک خنک تابستانه...
🔹 ارسال فوری

سه تیکه مانتو دامن شلواری گل سینه 🔹جنس پارچه رویی بنتون اعلا و درجه یک بسیار خنک و سبُک🔹قد رویه تقریبا ۹۵🔹جنس شلوار الیاف طبیعی نخی 🔹بدن نما نیست🔹فاق بلند🔹قد شلوار تقریبا ۹۰🔹 سایز 👈 فری تا ۵۰🔹قیمت بینظیر سه تکه فقط ۲۷۰

سه تیکه مانتو دامن شلواری گل سینه
🔹جنس پارچه رویی بنتون اعلا و درجه یک بسیار خنک و سبُک
🔹قد رویه تقریبا ۹۵
🔹جنس شلوار الیاف طبیعی نخی
🔹بدن نما نیست
🔹فاق بلند
🔹قد شلوار تقریبا ۹۰
🔹 سایز 👈 فری تا ۵۰
🔹قیمت بینظیر سه تکه فقط ۲۷۰

کت و شلوار دخترانه مدل ژینوس🔹نوع پارچه: ابرو بادی + حریر🔹توضیحات : سه تیکه 🔹رنگبندی : 🔹سایزبندی : ۳۸ تا ۴۴🔹قیمت :155

کت و شلوار دخترانه مدل ژینوس
🔹نوع پارچه: ابرو بادی + حریر
🔹توضیحات : سه تیکه
🔹رنگبندی :
🔹سایزبندی : ۳۸ تا ۴۴
🔹قیمت :155

ست سه تیکه مدل چیستا(شومیز،دامن،کمربند)🔹 جنس : نخی اندونزی 🔹قد شومیز:۶۵-یقه کرواتی-استین مچ دار-جلو دکمهجنس :اسکاجی-قد دامن:۸۵-دامن دارای دکمه و زیپ است-دامن دارای یک کمربند چرمفوق العاده زیباست ک جدا هم کاربرد داره🔹 رنگ بندی : شومیز مشکی قرمزدامن مشکی🔹 سایز ها : 36, 38, 40, 42, 44, 46قیمت :210🔹هزینه ارسال هشت تومان

ست سه تیکه مدل چیستا
(شومیز،دامن،کمربند)
🔹 جنس : نخی اندونزی
🔹قد شومیز:۶۵
-یقه کرواتی
-استین مچ دار
-جلو دکمه
جنس :اسکاجی
-قد دامن:۸۵
-دامن دارای دکمه و زیپ است
-دامن دارای یک کمربند چرم
فوق العاده زیباست ک جدا هم کاربرد داره
🔹 رنگ بندی : شومیز مشکی قرمز
دامن مشکی
🔹 سایز ها : 36, 38, 40, 42, 44,
46

قیمت :210
🔹هزینه ارسال هشت تومان

سه تیکه خاص و پرفروش چهارفصل🔹سارافون و مانتو + شال ۳ متری هدیه مزون ارکیده🔹جنس زیره ابروبادی +رویه شانتون دونخ درجه یک🔹سایز سارافون 👈 ۱ و۲و۳و ۴و۵۲🔹 سایز رویه 👈 ۲ و ۴🔹طبق جدول فری سایز 🔹مناسب برای ۳۶ تا ۵۲🔹قیمت سه تکه فقط 👈 ۲۹۵🔹قد سارافون۱۳۵🔹قد رویه تقریبا ۸۵🔹رویه به صورت جدا کاملا به جای مانتو قابل استفاده میباشد

سه تیکه خاص و پرفروش چهارفصل
🔹سارافون و مانتو + شال ۳ متری هدیه مزون ارکیده
🔹جنس زیره ابروبادی +رویه شانتون دونخ درجه یک
🔹سایز سارافون 👈 ۱ و۲و۳و ۴و۵۲
🔹 سایز رویه 👈 ۲ و ۴
🔹طبق جدول فری سایز
🔹مناسب برای ۳۶ تا ۵۲
🔹قیمت سه تکه فقط 👈 ۲۹۵
🔹قد سارافون۱۳۵
🔹قد رویه تقریبا ۸۵
🔹رویه به صورت جدا کاملا به جای مانتو قابل استفاده میباشد

جلیقه شلوار شومیز 🔹سه تیکه جلیقه شومیز شلوار🔹 جدید مزونی عالی🔹جنس جلیقه و شلوار :کرپ اسکاچی 🔹جنس شومیز کرپ حریر🔹فری سایز تا 46🔹قیمت ست 235ت🔹توضیح: کمر شلوار کش دارد🔹هزینه ارسال 15

جلیقه شلوار شومیز
🔹سه تیکه جلیقه شومیز شلوار
🔹 جدید مزونی عالی
🔹جنس جلیقه و شلوار :کرپ اسکاچی
🔹جنس شومیز کرپ حریر
🔹فری سایز تا 46
🔹قیمت ست 235ت
🔹توضیح: کمر شلوار کش دارد
🔹هزینه ارسال 15

مدل سه تیکه مدل ترنم 🔹۳ تیکه عالی و شیک شامل👇👇👇🔹۱ : سارافن استین بلند میکرو 🔹۲ : مانتو میکرو 🔹۳ :کیف کمری میکرو🔹جنس کار میکرو 🔹خرج کار کش بافت پهن🔹۳۶ تا ۴۰ سایز ۱🔹۴۲ تا ۴۶ سایز ۲🔹قد پیراهن ۱۲۰🔹 مانتو ۱۳۰🔹توضیحات 👇سارافن آستین بلند میکرو سر آستین و یقه کش بافت و جلو کار با زیپ بسته میشود🔹مانتو میکرو 🔹کیف کمری میتوانید سفارش ندهید🔹قیمت ۳ تیکه با هم 460🔹ارسال رایگان🔹ارسال10-12روز کاری 🔹کیفیت تضمینی

مدل سه تیکه مدل ترنم
🔹۳ تیکه عالی و شیک
شامل👇👇👇
🔹۱ : سارافن استین بلند میکرو
🔹۲ : مانتو میکرو
🔹۳ :کیف کمری میکرو
🔹جنس کار میکرو
🔹خرج کار کش بافت پهن
🔹۳۶ تا ۴۰ سایز ۱
🔹۴۲ تا ۴۶ سایز ۲
🔹قد پیراهن ۱۲۰
🔹 مانتو ۱۳۰
🔹توضیحات 👇
سارافن آستین بلند میکرو سر آستین و یقه کش بافت و جلو کار با زیپ بسته میشود
🔹مانتو میکرو
🔹کیف کمری میتوانید سفارش ندهید
🔹قیمت ۳ تیکه با هم 460
🔹ارسال رایگان
🔹ارسال10-12روز کاری
🔹کیفیت تضمینی

سه تیکه شومیز شلوار رویه 🔹جنس شومیز وشلوار 👈لنین ضخیم شسته شده پاییزه 🔹جنس رویه 👈زبرا 🔹داراي دوسايز 👈١،٢ 🔹سايز ١مناسب 👈۳۶ تا ۴۰🔹سایز ۲ مناسب 👈۴۲ تا ۴۶🔹قد شلوار 👈۱۰۰🔹قد شومیز از جلو 👈۶۰ 🔹از بغل 👈۷۸🔹قیمت ۳۳۰🔹ارسال ٢٠ پيشتاز

سه تیکه شومیز شلوار رویه
🔹جنس شومیز وشلوار 👈لنین ضخیم شسته شده پاییزه
🔹جنس رویه 👈زبرا
🔹داراي دوسايز 👈١،٢
🔹سايز ١مناسب 👈۳۶ تا ۴۰
🔹سایز ۲ مناسب 👈۴۲ تا ۴۶
🔹قد شلوار 👈۱۰۰
🔹قد شومیز از جلو 👈۶۰
🔹از بغل 👈۷۸
🔹قیمت ۳۳۰
🔹ارسال ٢٠ پيشتاز

سارافون ودامن مدل آزاده 🔹جنس پارچه کشمیردرجه یک 🔹سایز 36&46(1/2/3)🔹 دامن در 2سایز (1&2)🔹سارافون در3سایز (1&2&3)🔹قیمت دوتیکه 225🔹قیمت 3تیکه با زیر سارافونی 270🔹ارسال دوتیکه 🚕15🔹ارسال سه تیکه 🚕18

سارافون ودامن مدل آزاده
🔹جنس پارچه کشمیردرجه یک
🔹سایز 36&46(1/2/3)
🔹 دامن در 2سایز (1&2)
🔹سارافون در3سایز (1&2&3)
🔹قیمت دوتیکه 225
🔹قیمت 3تیکه با زیر سارافونی 270
🔹ارسال دوتیکه 🚕15
🔹ارسال سه تیکه 🚕18

ست سه تیکه شیک و جذاب مدل رها🔹تونیک،سارافن بافت،کمربند چرم🔹جنس تونیک:دورس🔹قد تونیک:۹۰🔹یقه گرد ساده🔹قد استین تونیک:۶۰🔹جنس سارافن:بافت زریح دار🔹قد:۱۳۵🔹جلو باز🔹دارای کمربند چرم 🔹گرم و با کیفیت 🔹و تعویض سایز دارد🔹تضمین جنس و کیفیت 🔹سایزبندی تونیک:سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)🔹سایز دو(۴۲،۴۴،۴۶)🔹بافت رویه فری سایز 🔹قیمت :318,000🔹هزینه ارسال ده هزار تومن 🔹ارسال بعد از سه تا پنج روز کاری

ست سه تیکه شیک و جذاب مدل رها
🔹تونیک،سارافن بافت،کمربند چرم
🔹جنس تونیک:دورس
🔹قد تونیک:۹۰
🔹یقه گرد ساده
🔹قد استین تونیک:۶۰
🔹جنس سارافن:بافت زریح دار
🔹قد:۱۳۵
🔹جلو باز
🔹دارای کمربند چرم
🔹گرم و با کیفیت
🔹و تعویض سایز دارد
🔹تضمین جنس و کیفیت
🔹سایزبندی تونیک:سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)
🔹سایز دو(۴۲،۴۴،۴۶)
🔹بافت رویه فری سایز
🔹قیمت :318,000
🔹هزینه ارسال ده هزار تومن
🔹ارسال بعد از سه تا پنج روز کاری

سه تیکه دلوین (ماکسی، شال، ماسک)🔹جنس : کرپ کش درجه یک🔹قد ۱۴۰🔹شال دو‌متری🔹رنگ بندی : طوسی مشکی سورمه ای🔹سایز ها : 36 تا 40, 42 تا 46, 48 تا 52🔹قیمت : ۱۸۰ تومان🔹ارسال رایگان🔹ارسال حدودا دو هفته کاری

سه تیکه دلوین (ماکسی، شال، ماسک)
🔹جنس : کرپ کش درجه یک
🔹قد ۱۴۰
🔹شال دومتری
🔹رنگ بندی : طوسی مشکی سورمه ای
🔹سایز ها : 36 تا 40, 42 تا 46, 48 تا 52
🔹قیمت : ۱۸۰ تومان
🔹ارسال رایگان
🔹ارسال حدودا دو هفته کاری